Facebook / Instagram / WhatsApp ใช้งานไม่ได้ในหลายประเทศตอนนี้

2019-04-14

มีรายงานจากผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งว่าไม่สามารถใช้งาน Facebook, Instagram และ WhatsApp ได้ในตอนนี้ ซึ่งพบในผู้ใช้หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในไทย

ข้อมูลจากเว็บ downdetector พบว่ามีการรายงานปัญหาตั้งแต่เวลา 17:33น. ตามเวลาในไทย รายงานปัญหาพบมากในผู้ใช้งานที่อังกฤษ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนอเมริกาก็มีรายงานเช่นกันแต่ไม่มาก (อาจเพราะยังเป็นเวลาเช้า)

ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานสถานะผ่านบัญชี Twitter ของ Facebook และ Instagram

ที่มา: Birmingham Live

alt="Facebook"