CAT จัดแข่งเทคโนโลยีเชื่อม IoT หัวข้อ ติดตามเฝ้าระวังเพื่อสุขภาวะผู้สูงวัย

2020-01-15

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมมือกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม จัดการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14 โดยคราวนี้จัดแข่งพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ “ระบบติดตามเฝ้าระวังและจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป”

ปีนี้ได้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งนิสิตนักศึกษารวม 183 คน จำนวน 37 ทีม จัดแข่งเมื่อวันที่ 5-11 ม.ค. ทีมชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ “ทีมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูด” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง สามารถตอบโจทย์ที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดด้านมุมมองของผู้ใช้งาน เช่น ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งกับผู้สูงอายุ วิธีการแจ้งเตือนผู้สูงอายุ แจ้งเตือนคนในบ้าน ตลอดจนมุมของการต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเป็นบริการ การกำหนดแพ็คเกจราคา เป็นต้น

No Description

ที่รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ “ทีมฉุนสมุนไพร” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รองชนะเลิศอันดับ 2 “ทีมชุมนุมปืนบน” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม “Type your Text” จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดร.วงกต วิจักขณ์สังข์สิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล CAT กล่าวว่าโจทย์ในปีนี้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวผนวกกับเทคโนโลยี IoT ช่วยในการดูแลติดตามสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุตลอดจนระวังความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในรูปแบบของอุปกรณ์ติดตัวบุคคล สามารถแจ้งเตือนสถานการณ์ สภาพแวดล้อมมลภาวะแต่ละพื้นที่ เช่น กระแสลม หมอกควัน โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัย หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปยังผู้ดูแลอย่างทันท่วงที

No Description

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์