รัฐบาลเตรียมตั้ง GDX ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ลดการขอเอกสารประชาชนซ้ำซ้อน

2019-10-02

รัฐบาลไทยเตรียมเปิด ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือ Government Data Exchange: GDX เพื่อแลกข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการขอเอกสารจากประชาชนซ้ำซ้อน สถานะตอนนี้ GDX เริ่มพัฒนาในระยะเริ่มต้นแล้ว

GDX เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐ รองรับการขยายหรือเพิ่มเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยตั้งขึ้นตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา

No Description

ภายใต้ GDX แต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงหน้าที่จัดเก็บและดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม แต่ GDX จะทำหน้าที่เป็นประตูเข้าถึงข้อมูลภาครัฐข้ามระหว่างแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับให้บริการยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

GDX ยังมีแผนทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ กลายเป็น API ที่ต่อยอดได้ เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ที่สมบูรณ์ได้

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มกลางอีกตัวให้ประชาชนใช้งานคือ ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal ที่เริ่มเปิดใช้งานแล้ว โดยองค์กรภาคธุรกิจสามารถทําเรื่องทางราชการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการทําธุรกิจจบได้ในจุดเดียว ไม่ต้องยื่นเอกสารแบบออฟไลน์อีก

No Description

ในกฎหมาย พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ยังระบุถึงการให้บริการของรัฐว่า หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการทำงานและกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลทั้งหมด จัดให้มีช่องทางการชำระเงินดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แบบครบวงจร ด้วยความช่วยเหลือของ DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดบังคับให้ประชาชนต้องใช้เอกสารที่หน่วยงานรัฐออกให้ ก็ให้หน่วยงานนั้นส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารผ่านช่องทางดิจิทัล โดยห้ามเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าว

ผู้สนใจอ่าน พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว สามารถดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็มได้ ที่นี่

Topics: