Spotify ร้องเรียนคณะกรรมาธิการยุโรป ประเด็นผูกขาดทางการค้าของ App Store

2019-03-14

Spotify ได้ยื่นร้องเรียนประเด็นการผูกขาดทางการค้าของแอปเปิลต่อคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) เพื่อพิจารณาเรื่อง App Store มีการผูกขาดหรือกีดกันทางการค้าหรือไม่

Daniel Ek ซีอีโอ Spotify ได้ชี้แจงสาเหตุของการยื่นร้องเรียนดังกล่าวว่า แอปเปิลให้บริการ App Store ซึ่งต้องมีการจ่ายเงินในแอปผ่านแพลตฟอร์มนี้ ขณะเดียวกันแอปเปิลก็ให้บริการ Apple Music ซึ่งถือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Spotify ที่ต้องใช้บริการผ่าน App Store ด้วย ทางทฤษฎีนั้นการทำแบบนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งที่ Spotify เจอคือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน เช่นการต้องหักค่าธรรมเนียม 30% ทำให้ Spotify ไม่สามารถทำต้นทุนแข่งกับ Apple Music ได้

Spotify อธิบายว่าแม้เรื่องดังกล่าวสามารถเลี่ยงได้โดยให้การจ่ายเงินเกิดนอก App Store ก็ไม่ต้องเสีย 30% ส่วนนี้ แต่แอปเปิลก็เข้ามาควบคุมมากขึ้น เช่น ห้ามขึ้นข้อความชี้แจงในแอป หรือห้ามส่งอีเมลหาผู้ใช้งานเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงบริการอื่นของแอปเปิล อาทิ Siri, HomePod และ Apple Watch

ข้อเรียกร้องของ Spotify ประกอบด้วย ให้ทุกแอปใน App Store อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน, ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกวิธีจ่ายเงินเอง และขอให้เลิกควบคุมการสื่อสารโปรโมชันกับผู้ใช้งาน เพราะถือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า

ที่มา: Spotify

alt="Spotify"