HSBC เริ่มนำระบบ Distributed Ledger มาใช้ในการค้า Forex บอกประสิทธิภาพดีขึ้น

2019-02-17

ธนาคาร HSBC ของอังกฤษเริ่มนำเทคโนโลยี distributed ledger technology (DLT) มาใช้ในการค้าเงินตราระหว่างประเทศ (foreign exchange trades หรือ forex)

เทคโนโลยีของ HSBC เรียกว่า “FX Everywhere” เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ปัจจุบันระบบนี้ประมวลผลธุรกรรมวันละ 3-5 พันรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 3.5 แสนล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังถือว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของการค้า forex ทั้งหมดในระบบของ HSBC เท่านั้น

Mark Williamson ซีโอโอของหน่วยธุรกิจ FX ของ HSBC ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีใช้ได้จริง และช่วยให้ประสิทธิภาพของการค้า forex ดีขึ้น แต่ก็ไม่ระบุชัดเจนว่าแค่ไหนอย่างไร

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคของ FX Everywhere มากนัก บอกแค่ว่าเป็นระบบปิดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต (shared permissioned ledger) เท่านั้น

ที่มา – Reuters, HSBC, ภาพจาก HSBC

No Description

Topics: