Spotify ไตรมาส 4/2018 เติบโต มีผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 96 ล้านบัญชี

2019-02-07

Spotify รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2018 รายได้ 1,495 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 30% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากค่าสมาชิก 1,320 ล้านยูโร และรายได้จากโฆษณา 175 ล้านยูโร ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งานที่เสียเงิน (ARPU) อยู่ที่ 4.89 ยูโร ลดลง 7% เป็นผลจากโปรโมชันการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนแพ็คเกจครอบครัวและนักเรียน และสุทธิมีกำไร 442 ล้านยูโร

จำนวนผู้ใช้ Spotify รวมทั้งหมดแบบเป็นประจำทุกเดือน (MAUs) เพิ่มขึ้น 29% เป็น 207 ล้านบัญชี มีการเติบโตสูงในประเทศกลุ่มละตินอเมริกา และเป็นผู้ใช้แบบจ่ายค่าสมาชิก 96 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 36% ซึ่งเป็นผลจากโปรโมชันร่วมกับ Google Home และโปรโมชันช่วงเทศกาล นอกจากนี้ Spotify ยังเผยตัวเลขเวลาที่ผู้ใช้งานฟังเนื้อหาบน Spotify รวมตลอดไตรมาส 4/2018 ว่ามากกว่า 1.5 หมื่นล้านชั่วโมง

Spotify มีให้บริการแล้วใน 78 ประเทศ และเตรียมขยายต่อเนื่องตลอดปี 2019

alt="Spotify HQ"

alt="Spotify Financial"