OpenSignal รายงาน ความเร็วเซลลูลาร์เฉลี่ยในหลายประเทศเร็วกว่า Wi-Fi

2018-12-06

เรามักมีภาพว่า Wi-Fi ทำความเร็วได้ดีกว่าเซลลูลาร์ แต่ด้วย 3G, LTE และการมาถึงของ 5G อาจทำให้ภาพดังกล่าวเปลี่ยนไป

OpenSignal บริษัทตรวรจสอบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เปิดเผยผลสำรวจที่ชี้ว่าความเร็วเฉลี่ยของการดาวน์โหลดผ่านโมบายล์ดาต้าใน 33 ประเทศจาก 80 ประเทศหรือคิดเป็น 41% เร็วกว่าความเร็วเฉลี่ยของการดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi โดยประเทศที่ความเร็วของโมบายล์ดาต้าสูงกว่า Wi-Fi มากที่สุดคือออสเตรเลีย ต่างกัน 13Mbps

No Description

หากพิจารณาเฉพาะความเร็วของเครือข่าย LTE ตัวเลขดังกล่าวจะยิ่งมากขึ้นไปอีก โดยประเทศที่ความเร็ว LTE เฉลี่ยสูงกว่า Wi-Fi มากสุดคือเลบานอนที่ 25Mbps ส่วนออสเตรเลียอยู่ที่ 17.5Mbps

No Description

สาเหตุที่เซลลูลาร์เร็วกว่า Wi-Fi ทาง OpenSignal บอกว่าเพราะเซลล์ไซต์ของเซลลูลาร์ขยายได้ง่ายกว่าและถูกกว่า ส่วนการขยายโครงข่ายไฟเบอร์ใช้เวลามากกว่ารวมถึงต้องขออนุญาตก่อนด้วย รวมถึงปัจจัยของสมาร์ทโฟนที่ผู้ผลิตมักให้ความสำคัญกับเสาสัญญาณมือถือมากกว่าเสา Wi-Fi ในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาไม่แพง ไปจนถึงว่าสมาร์ทโฟนไม่รองรับ Wi-Fi ความถี่ 5Ghz ทำให้ความเร็วในการใช้งานลดลงจากความแออัดของ 2.4Ghz

ที่มา – OpenSignal via The Register