Wi-Fi Alliance ประกาศเปลี่ยนชื่อเรียก 802.11ax ใหม่ เป็น Wi-Fi 6 ให้เข้าใจง่ายขึ้น

2018-10-04

กลุ่ม Wi-Fi Alliance ประกาศการเรียกชื่อมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ โดยมาตรฐานตัวใหม่ล่าสุด 802.11ax จะเรียกชื่อเป็น Wi-Fi 6 ซึ่งการใช้รุ่นเป็นตัวเลขนั้น จะทำให้ผู้ใช้งานทั่วเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ก็สามารถทำการสื่อความเข้ากันของอุปกรณ์ได้ง่ายเช่นกัน

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อเรียกเทคโนโลยี Wi-Fi เป็นตัวเลขจะมีผลทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

  • Wi-Fi 6 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11ax
  • Wi-Fi 5 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11ac
  • Wi-Fi 4 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11n

ถือเป็นวิธีการปรับการเรียกจากอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว มาเป็นตัวเลขที่เข้าใจได้เลยว่าอันไหนใหม่หรือเก่า ซึ่งก็ตรงข้ามกับบางกรณีที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ตัวอักษร

ที่มา: Wi-Fi Alliance

alt="Wi-Fi"

Topics: