ยุโรปสั่ง Airbnb แสดงราคาให้ชัดเจน และปรับกฎให้คุ้มครองผู้เช่าห้องมากขึ้น

2018-07-17

คณะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสหภาพยุโรปได้ออกประกาศให้ Airbnb ปรับปรุงวิธีการแสดงราคาใหม่ให้ชัดเจน รวมถึงปรับข้อตกลงการใช้บริการเพื่อปกป้องลูกค้าผู้เช่าห้องด้วย

ปัญหาอย่างหนึ่งของ Airbnb ในยุโรปคือการไม่อธิบายให้คนจองห้องพักที่จะมาเที่ยวยุโรปทราบอย่างชัดเจนว่าเจ้าของห้องนั้นเป็นการปล่อยเช่าที่พักส่วนตัวหรือเป็นผู้ทำธุรกิจ (อียูมีกฎที่ควบคุมห้องพักสองแบบนี้แยกกัน) และ Airbnb ควรจะเปลี่ยนแปลงระบบที่แสดงข้อมูลราคา คือราคาจองที่ผู้ใช้เห็นตอนค้นหาครั้งแรกต้องรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เช่นค่าบริการหรือค่าทำความสะอาดด้วย แต่กรณีไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ว่าอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

นอกจากนี้ อียูยังสั่งให้ Airbnb เปลี่ยนข้อตกลงการใช้บริการใหม่เพื่อให้ปกป้องผู้ใช้บริการมากกว่านี้ อย่างเช่นลูกค้ามีสิทธิ์ฟ้องเจ้าของห้องได้หากมีการคุกคามหรือเกิดความเสียหายขึ้น และต้องการให้ Airbnb อธิบายนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภค

ที่มา – The Verge, European Commission

No Description
ภาพ TeroVesalainen / Pixabay