โรงเรียนราว 60,000 แห่งในจีน เริ่มใช้ AI ตรวจเรียงความของนักเรียน

2018-07-07

โรงเรียนประมาณ 60,000 แห่ง ซึ่งถือเป็นราว 1 ใน 4 จากจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศจีน เริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการตรวจให้คะแนนเรียงความของนักเรียนมากกว่า 100 ล้านคนแล้ว

ปัญญาประดิษฐ์จะตรวจให้คะแนนเรียงความโดยตัดสินจากรูปแบบการเขียน, การจัดวางโครงสร้างของเนื้อหา และความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับหัวข้อเรียงความ ซึ่งผู้พัฒนาคิดว่านี่เป็นรูปแบบการตัดสินให้คะแนนเรียงความที่โปร่งใสและตรงไปตรงมากว่าในอดีต ซึ่งเทคโนโลยีนี้ในต่างประเทศก็มีการพัฒนาขึ้นมาใช้งานกันนานหลายปีแล้ว แต่นี่เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานภาษาจีนด้วย

No Description

เอกสารรายงานผลการทดสอบใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจเรียงความนี้ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนได้จากการตัดสินของโปรแกรมกับคะแนนที่ได้จากการตัดสินโดยอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีเรียงความมากกว่า 90% ที่ได้คะแนนจากทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือปัญญาประดิษฐ์สามารถตัดสินให้คะแนนได้ใกล้เคียงกับการทำงานตรวจโดยคนจริงๆ มาก

ในขณะนี้โรงเรียนที่ร่วมทดสอบใช้งานปัญญาประดิษฐ์ตรวจเรียงความการบ้าน จะใช้มันเพื่อการตรวจให้คะแนนเฉพาะงานที่ไม่มีผลต่อการตัดเกรดหรือคิดคะแนนจริงในระบบประเมินผลการเรียน โปรแกรมสามารถระบุจุดผิดพลาดหรือส่วนที่ควรแก้ไขและยังสรุปผลการตรวจเพื่อให้คำแนะนำได้ด้วยว่าควรพัฒนาทักษะการเขียนอย่างไร

No Description

ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์นี้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของงานพัฒนาไม่ใช่เพื่อสร้างมันให้มาทำงานแทนคน แต่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียนที่อาจประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการเรียนรู้ โดยหวังว่าปัญญาประดิษฐ์จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานเขียนด้วยตนเองได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจให้คะแนนเรียงความหรือบทความนั้นยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะยังไม่สามารถทำได้ดีเทียบเท่ากับการใช้คนตรวจงาน เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ถูกอ้างถึงในเนื้อหาของเรียงความ รวมทั้งการประเมินให้คะแนนในแง่ของชั้นเชิงการใช้ภาษาหรือความสวยงามทางวรรณกรรม

ที่มา – Abacus, South China Morning Post